• 93 233 24 32
 • info@clusternautic.cat
 • Clúster Nàutic

Xàrter nàutic – Informació i normatives

El xàrter nàutic a Catalunya

PER CONTRIBUIR AL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DEL XÀRTER NÀUTIC I FRENAR L’INTRUSISME, DES D’ADIN I SEGUINT EL MODEL DE BALEARS, IMPULSEM EL REGISTRE D’EMBARCACIONS DE XÀRTER A CATALUNYA, MITJANÇANT DECLARACIONS RESPONSABLE DE L’EMPRESA.

A més a més, sigui per les poques hores d’ús de la flota i/o pels costos de manteniment, hi ha una tendència molt gran al lloguer fraudulent d’embarcacions en llista 7ª, això a més d’una gran competència deslleial per a les nostres empreses, addicionalment inclou riscos pels arrendataris, en quant a manca de seguretat, pel que fa a patrons no professionals, manca de revisions i infraassegurances, com des del Clúster Nàutic Català by ADIN vàrem denunciar al juliol 2019 al Telenotícies de TV3.

El hàbits del usuaris nàutics estan canviant. Abans la pràctica totalitat dels navegants eren o aspiraven a ser els propietaris de la seva pròpia embarcació. En els darrers anys, la tendència a llogar embarcacions està en procés de gran creixement. Al 2019, el mercat de lloguer d’embarcacions representa a tot l’Estat un 27,6% del total d’embarcacions matriculades i un 31,1 % a Catalunya, més d’1 de 4 i prop d’1 de cada 3, respectivament.

Normativa

El contracte de Xàrter (Arrendament Nàutic)

El 2014, es va publicar la Llei 14/ 2014, de 24 de juliol, de Navegació Marítima (LNM) que substitueix la normativa del Codi de Comerç de 1885.

Aquesta nova Llei, ve a regular també la nàutica d’esbarjo i esportiva, i en el cas específic del Xàrter nàutic, regla també el contracte d’arrendament nàutic, que per regla general, es bastant favorable per a l’arrendatari, generalment un consumidor final, i entre les obligacions de l’arrendador inclou l’obligació de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil (regulada al Real Decret 607/ 1999).

Aquesta normativa d’àmbit estatal, està/estarà complementada per altres normatives d’àmbit autonòmic:

LEGISLACIÓ RELLEVANT

ESTATAL:


CATALUNYA:

 • Actualment, no existeix normativa específica. Tot i que el Projecte de Llei de Ports, actualment, en tràmit parlamentari, recollirà alguns aspectes, dels que informarem quan entri en vigor.

BALEARS:

Resum de les principals obligacions de l’arrendatari i de l’arrendador

OBLIGACIONS DE L'ARRENDATARI:

 • Pagar el preu del lloguer en els termes convinguts.
 • Utilitzar l'embarcació d'acord amb el pactat.
 • Mantenir l'embarcació en estat de navegabilitat (com a obligació de fer un bon ús del vaixell).
 • Informar al més aviat a l'arrendador dels danys que pogués patir l'embarcació.
 • Reparar els danys provocats per culpa seva.
 • Lliurament i devolució de l'embarcació en el moment i lloc convinguts.
 • No subarrendar ni cedir l'embarcació llevat de pacte en contra.
 • En el contracte de lloguer amb dotació seguir les instruccions del Capità relatives a la seguretat a bord.

OBLIGACIONS DE L'ARRENDADOR:

 • Lliurar l'embarcació a l'arrendatari en el lloc i temps convinguts, i en perfectes condicions de navegabilitat.
 • Realitzar les reparacions necessàries per mantenir l'embarcació en estat de navegabilitat.
 • Indemnitzar a l'arrendador en el supòsit de retard en el lliurament de l'embarcació.
 • Tenir l'embarcació assegurada (responsabilitat civil).